Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
 REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018
                          ZASADY   REKRUTACJI

              Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca 
                do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości
                organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje
                się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
                W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem gminy   jest   zapewnienie  miejsca 
                wychowania   przedszkolnego   dzieciom  6-letnim, które  mają obowiązek
                realizowania rocznego przygotowania  przedszkolnego.
                Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany  nabór umieszczona
                zostanie na tablicach informacyjnych  w poszczególnych przedszkolach
                samorządowych  do dnia  28 kwietnia 2017r.
 
 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski


L.p.   Czynność             Postępowanie rekrutacyjne                 Postępowanie uzupełniające

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
                                        
                                           04.05.- 19.05.2017r.                             01.06.- 09.06.2017r.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
                                          22.05.-24.05.2017r.                                 12.06.-16.06.2017r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

                                            26.05.2017r.                                           21.06.2017r.
                                             godz.14.00                                             godz.14.00


 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                           30.05.2017r.                                            23.06.2017r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

                                           31.05.2017r.                                             26.06.2017r
                                            godz.14.00                                              godz.14.00

 
 

I. Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.

   We wniosku  rodzice mogą   zaznaczyć  nie więcej niż dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach  według  podanej kolejności. Jeżeli  dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być  przyjęte  do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte  do  żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli  pozostaje  na listach  rezerwowych  w  danych   przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach.
 

II. Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.


KRYTERIA  GŁÓWNE:
  • Wielodzietność rodziny kandydata.
  • Niepełnosprawność kandydata.
  • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
  • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
  • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
 
KRYTERIA DODATKOWE:

1. Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy
    lub uczą się w trybie dziennym - kryterium stosuje się również do rodzica                                                  - 5pkt
    samotnie wychowujacego dziecko

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku
     i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                                 - 3pkt. 
                                                                                                    
3. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km                                                        - 1 pkt. 
                                                                                                                          
 Dokumenty niezbędne  do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
  1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
  2. Oświadczenie rodziców/ rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
  3. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do  przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2017/2018.
 
 
Poniżej wniosek do pobrania :

 

Załączniki artykułu

Oświadczenie (pobrań: 87)

Sobota 16 grudnia 2017

Alina, Adelajda, Zdzisława, Ananiasz, Albina, Dyter, Deder, Tyter

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki